Catalogació/organització de documents digitals: estat de la qüestió,tendències i perspectives des d'Espanya

e-Archivo Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Méndez Rodríguez, Eva María
dc.date.accessioned 2017-10-19T12:03:07Z
dc.date.available 2017-10-19T12:03:07Z
dc.date.issued 2004-01
dc.identifier.bibliographicCitation Méndez Rodríguez, E. M. (2004). Catalogació/organització de documents digitals: estat de la qüestió,tendències i perspectives des d'Espanya = Catalogación/organización de documentos digitales: estado de la cuestión, tendencias y perspectivas desde España = Cataloguing/organization of digital information objects: state of the art, trends and prospects from Spain. En BIBLIODOC: Anuari de biblioteconomia, documentació i informació = Anuario de Biblioteconomía, Documentación e Información = Library and Information Sciences Yearbook, 2003. Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, pp. 119-148.
dc.identifier.isbn 1885-0685
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10016/25616
dc.description.abstract Aquest article reflecteix l’estat de la qüestió de l’organització i la recuperació de documents digitals. S’hi revisen les iniciatives d’estandardització internacional sobre catalogació de recursos electrònics en sentit tradicional (des de les ISBD(ER) fins a la posició de MARC21, enfront de la informació digital i els nous estàndards de representació de la informació com ara XML), com també les normes relacionades amb el nou concepte de metainformació, tot destacant-ne la concepció disciplinària. S’hi analitzen, també, tendències, iniciatives, projectes i perspectives de la gestió i organització de la informació electrònica al nostre país, i es para una atenció especial a l’àmbit informatiu català, com també als reptes que presenta per a Espanya la interoperabilitat entre els diferents sistemes i serveis d’informació nacional i la perspectiva d’interoperabilitat global fundada en metadades, protocols i convencions.
dc.description.abstract Este artículo refleja el estado de la cuestión de la organización y recuperación de documentos digitales. Se revisan las iniciativas de estandarización internacional sobre catalogación de recursos electrónicos en sentido tradicional (desde las ISBD(ER) hasta la posición de MARC21, frente a la información digital y los nuevos estándares de representación de la información como XML), así como las normas relacionadas con el nuevo concepto de metainformación, destacando su concepción disciplinar. Se analizan también tendencias, iniciativas, proyectos y perspectivas de la gestión y organización de la información electrónica en nuestro país, prestando especial atención al ámbito informativo catalán, así como a los retos que presenta para España, la interoperabilidad entre los distintos sistemas y servicios de información nacional y la perspectiva de interoperabilidad global fundada en metadatos, protocolos y convenciones.
dc.description.abstract This article reflects the state of the question regarding the organisation and recovery of digital documents. It reviews initiatives aimed at the international standardisation of cataloguing electronic resources in a traditional way (from ISBD(ER) to the MARC21 position, as opposed to digital information and new standards for representing information, such as XML), and rules governing the new concept of metadata, emphasising its disciplinary conception. The article also discusses tendencies, initiatives, projects and prospects for the management and organisation of electronic data in our country, with particular attention to information in Catalan, as well as the challenges Spain faces as regards interoperability between the different national information systems and the prospect of global interoperability based on metadata, protocols and conventions.
dc.format.extent 30
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cat
dc.publisher Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
dc.relation.ispartofseries Bibliodoc: Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació, 2003
dc.relation.ispartofseries Anuario de Biblioteconomía, Documentación e Información, 2003
dc.relation.ispartofseries Library and Information Sciences Yearbook, 2003
dc.rights © Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2004.
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subject.other Objectes d’informació digital
dc.subject.other Catalogació d’Internet
dc.subject.other Metadades
dc.subject.other Organització de recursos electrònics
dc.subject.other Estàndards per a la descripció
dc.subject.other Espanya
dc.subject.other Catalunya
dc.subject.other Objetos de información digital
dc.subject.other Catalogación de Internet
dc.subject.other Metadatos
dc.subject.other Organización de recursos electrónicos
dc.subject.other Estándares para la descripción
dc.subject.other España
dc.subject.other Cataluña
dc.subject.other Digital information objects
dc.subject.other Internet cataloguing
dc.subject.other Metadata
dc.subject.other Electronic resources organisation
dc.subject.other Description standards
dc.subject.other Spain
dc.subject.other Catalonia
dc.title Catalogació/organització de documents digitals: estat de la qüestió,tendències i perspectives des d'Espanya
dc.title.alternative Catalogación/organización de documentos digitales: estado de la cuestión, tendencias y perspectivas desde España
dc.title.alternative Cataloguing/organization of digital information objects: state of the art, trends and prospects from Spain
dc.type bookPart
dc.subject.eciencia Biblioteconomía y Documentación
dc.rights.accessRights openAccess
dc.type.version publishedVersion
dc.identifier.publicationfirstpage 119
dc.identifier.publicationlastpage 148
dc.identifier.publicationtitle BIBLIODOC: Anuari de biblioteconomia, documentació i informació
dc.identifier.publicationtitle Anuario de Biblioteconomía, Documentación e Información
dc.identifier.publicationtitle Library and Information Sciences Yearbook
dc.identifier.uxxi CO/0000000995
 Find Full text

Files in this item

*Click on file's image for preview. (Embargoed files's preview is not supported)


The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record